Vi säkrar marken från gifter inför bygget


Är din mark Kontaminerad? Då Hjälper vi dig.

Marksanering är något som blir allt vanligare, Vi har den kompetens som behövs för att Sanera alla olika typer av Markområden.

Kontakta oss

Provtagning

Sanering

Deponi

Slutdokumentation


Säker och miljövänlig marksanering i Göteborg

Välkommen till din expert på marksanering i Göteborg med omnejd. Föroreningar från tidigare miljöfarlig verksamhet kan innehålla metaller, oljor eller andra miljögifter som kräver noggrann hantering innan renovering eller nybyggnad. Vi erbjuder skräddarsydd marksanering baserat på typ av förorening, dess koncentration och huruvida det rör sig om organiska eller oorganiska ämnen. Med vår omfattande erfarenhet och specialiserade verktyg garanterar vi en fullständig sanering av din mark. Låt oss hjälpa dig skapa en ren och säker grund för dina framtida projekt. 

Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation för marksanering i Göteborg.

Därför är det viktigt att sanera förorenad mark

Marksanering är avgörande för både människors hälsa och miljön. När farliga kemikalier och avfall ligger begravda kan det skapa stora risker vid nybyggnation. Att säkerställa att marken är ren innan byggstart skyddar både boende och naturen. En ordentlig marksanering förhindrar att farliga ämnen kommer upp till ytan och skadar människor, djur och miljön. Välj vår marksaneringstjänst för att skapa en trygg och hållbar framtid. Vi erbjuder expertis och effektivitet för att garantera att marken är säker för byggnation och framtida bruk. Satsa på en renare miljö med oss!

GBG Mark Marksanering
GBG Mark Marksanering

Markarbeten i Göteborg – så arbetar vi

  • Provtagning. Första steget där vi analyserar marken för föroreningar och geologiska förhållanden genom jord- och vattenprover som skickas till laboratorier. Detta ger en tydlig bild av markens beskaffenhet och hjälper oss att planera sanerings- och byggåtgärder.
  • Sanering. Utifrån provtagningsresultaten utarbetar vi en saneringsplan. Vi använder metoder som kemisk och biologisk behandling samt grävning och bortforsling för att avlägsna föroreningar, i enlighet med miljölagar och riktlinjer.
  • Deponi. Förorenad jord och material transporteras till godkända deponier för behandling enligt miljöföreskrifter, vilket säkerställer miljömässigt hållbar hantering och främjar återvinning när möjligt.
  • Slutdokumentation. Vi sammanställer all relevant information efter slutfört arbete, inklusive provtagningsresultat, saneringsåtgärder och deponikvitton, vilket säkerställer transparens och efterlevnad av regler och föreskrifter samt underlättar framtida projekt och inspektioner.

Olika metoder för marksanering

Marksanering kan utföras på olika sätt beroende på typen av förorening, om det handlar om organiska eller oorganiska ämnen, föroreningarnas koncentration samt komplexiteten. De fyra metoder vi använder är termiska, kemiska, fysikaliska och biologiska. Efter att ha kontaktat oss avgör vi vilken metod som passar bäst för ditt marksaneringsprojekt i Göteborg.

Termisk sanering innebär uppvärmning av den förorenade jorden, antingen genom förbränning eller termisk avdrivning. Kemisk sanering omvandlar föroreningarna, vilka sedan separeras eller tas bort. Fysikaliska metoder inkluderar tekniker som jordtvätt, där jorden sorteras och tvättas. Biologisk sanering använder naturliga processer i marken, ofta utförda av bakterier eller svampar.

Ditt val för marksanering i Göteborg
Kontakta oss