Uppförandekod


Uppförandekod

Syftet med uppförandekoden är att visa vägen för hur vi agerar samt hur vi förväntar oss att andra ska agera. Uppförandekoden grundar sig i våra värderingar och gäller för alla, beställare, leverantörer, underleverantörer, samarbetspartners och anställda. Värderingarna existerar inte bara på papper, utan finns alltid med i allt vårt dagliga arbete. Genom hela vår värdekedja ställer vi krav på hållbart, etiskt riktigt och säkert arbete. För att förverkliga detta arbetar vi med uppförandekoden, rutiner och med att kontinuerligt se oss omkring och försöka bli bättre.

Ifall du är osäker på om ditt beslut/agerande går i linje med uppförandekoden kan du ta hjälp av följande frågor:

 • Är mitt beslut/agerande enligt svensk lagstiftning?
 • Är mitt beslut/agerande i linje med relevanta punkter från denna uppförandekod?
 • Kan jag stå för mitt beslut/agerande inför en kund, medarbetare eller chef?

Våra kärnvärden

Allt som byggs måste ju ha en stabil grund. Allt som vi står för och hur vi beter oss ligger på grunden av våra kärnvärden:

 • Ärlighet och respekt
 • Engagemang
 • Pålitlighet

Ärlighet och respekt

I alla lägen försöker vi fatta kloka beslut som är bra för vår affär, bra för vårt lokala samhälle och bra för den globala miljön. Vi är omtänksamma mot varandra och visar respekt för varandras kompetens, erfarenhet och olikheter. Vi bygger upp ett förtroende hos medarbetare, partners och kunder, som gör att vi kan känna oss stolta samtidigt som förtroendet för oss stärks.

Engagemang

Vi är övertygade om att personliga kontakter är de mest lönsamma och effektiva för alla parter. När andra pratar skapar vi. Vi driver på och vågar ständigt utmana oss själva. Vi sätter stort värde på gränsöverskridande samarbeten.

Pålitlighet

Vi är transparenta och ärliga mot varandra, våra kunder och samhället. Vi gör det vi lovat och vi visar ett stort engagemang i beslut och handling.  Att ha engagerade kollegor som delar våra värderingar - det är avgörande för att leva ska upp till det vi lovat och det kunderna förväntar sig.

Mänskliga rättigheter

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av öppenhet och respekt där alla människors lika värde är en självklarhet.

 • Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering.
 • Vi ska arbeta för en ökad mångfald och jämställdhet i alla verksamhetens delar.
 • Vi ska arbeta för en sund och säker arbetsmiljö i hela vår värdekedja genom att respektive lands arbetsmiljölagstiftning efterföljs.
 • Allt arbete ska ske frivilligt. Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning är tillåten.
 • Vi ska med utgångspunkt i ILO:s definition av barnarbete, ha nolltolerans mot barnarbete och arbeta för att detta inte förekommer i vår värdekedja

Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra, utan några olyckor. Genom en god arbetsmiljö sätter vi medarbetarnas hälsa och välmående i centrum.

 • Vi ska främja medarbetarnas hälsa och förhindra skador och sjukdom, genom att arbeta långsiktigt med att förbättra arbetsmiljön.
 • Vi ska arbeta proaktivt för att förebygga olyckor på våra arbetsplatser.
 • Vi ska respektera anställdas rättighet att delta i fackföreningar och deras möjlighet till kollektiva förhandlingar.
 • Vi ska följa nationell och lokal lagstiftning och vi accepterar inte anställningsvillkor som strider mot dessa.
 • Vi ska i vårt arbete alltid följa vår personalpolicy och våra riktlinjer för personalen

Miljö

Vi verkar för en hållbar utveckling genom att aktivt arbeta med att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan. Detta ska göras systematiskt och integrerat i hela verksamheten.

 • Vi ska följa försiktighetsprincipen gällande miljörisker.
 • Våra medarbetare ska förses med relevant kunskap kring arbetsuppgifternas miljöpåverkan och hur de kan agera för att minska denna påverkan.
 • Vi ska följa aktuella lagar och relevanta miljörelaterade samhällskrav.
 • Vi ska i vårt arbete alltid följa vår miljöpolicy och uppsatta riktlinjer.

Antikorruption och affärsetik

Vi accepterar inte någon form av korruption, mutor, utpressning eller penningtvätt och ska därför arbeta för att förhindra att detta sker.

 • Vi ska följa de lagar, regler och förordningar som gäller på de marknader där vi är verksamma.
 • Vi ska agera ansvarsfullt och etiskt i våra affärsrelationer.
 • Vi ska motarbeta alla former av korruption och säkerställa att alla anställda, leverantörer och samarbetspartners har en förståelse för att korruption är oacceptabelt.
 • Vi ska ta avstånd från samt arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet i vår bransch.
 • Vi ska i våra kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners agera på ett sätt som främjar en rättvis och effektiv konkurrens

GBG Mark uppförandekod

Mark & anläggning med hjärta
Kontakta oss